Vergiler

Vergi konusu ile girişiminizi başlatmadan önce ilgilenmelisiniz. Belirli bir hukuki statü seçmeden önce, kararınızın vergi açısından olası etkilerini görebilmek için örneğin mali müşavirinizin [Steuerberater] görüşünü almalısınız.

Vergi türlerini tanımalısınız:

Katma Değer Vergisi [Umsatzsteuer]

Ürün ya da hizmet sattığınızda katma değer vergisi (KDV) [Umsatzsteuer] (veya “Mehrwertsteuer“ olarak da adlandırılır)] oluşur. Genel KDV-oranı yüzde 19 olup, indirimli KDV-oranı yüzde 7’dir (örneğin sanat ve medya meslekleri ile ilgili). Katma değer vergisi müşteriye faturalandırılır ve faturada ayrı gösterilir. Müşterilerinizden tahsil ettiğiniz KDV’yi, “KDV-Ön Bildirim” [Umsatzsteuer-Voranmeldung] çerçevesinde vergi dairesine intikal etmekle yükümlüsünüz.

 

Peşin vergi [Vorsteuer]

Girişiminizle ilgili (neredeyse) tüm satın almalarda peşin vergi ödersiniz. Ödediğiniz bu tutarların faturalarda ayrı gösterilmiş olmasına dikkat ediniz (Dikkat bu vergi, “peşin vergi” [Vorsteuer] olarak değil, KDV [Umsatzsteuer] olarak adlandırılır). Sonra bu peşin vergiyi, “KDV-Ön Bildirim” [Umsatzsteuer-Voranmeldung] çerçevesinde ödediğiniz KDV [Umsatzsteuer] ile mahsup edebilirsiniz.

 

Gelir Vergisi [Einkommensteuer]

Gelir elde eden ya da kazanan herkes gelir vergisi [Einkommensteuer] ödemek zorundadır. Gelir vergisi oranı, işletme giderleri çıkarıldıktan sonra girişiminizde elde ettiğiniz şahsi kâra göre belirlenir. Vergi dairesi girişiminizin ilk yılında, beklenen kâr ile ilgili olarak yaptığınız beyanı esas alacaktır. Vergi dairesi buna göre bir tutarı belirler. Siz bu tutarı üç aylık dönemlerle önceden havale etmek zorundasınız. Geliriniz beklendiğinden yüksek çıkması halinde, bir sonraki yılda eksik kalan vergiyi ödemek zorunda kalırsınız. Eğer sonradan vergi ödemesi ile gelir peşin vergisi bir araya düşerse, bir ekonomik sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle mali müşavirinizden sonradan bir verginin tahakkuk edip etmeyeceğini ve hangi boyutta olacağını öğrenin ve hazırlıklı olmak üzere “kenara para” koyun.

 

Ticari ve sınai işletme vergisi [Gewerbesteuer]

Ticari ve sınai işletme vergisi genelde üç aylık dönemlerde bağlı bulunduğunuz belediyeye ödenir. Yılda bir kez, siz ya da mali müşaviriniz, vergi dairesine ibraz etmek üzere bir ticari ve sınai işletme vergisi beyannamesi hazırlamak zorundadır.

 

Kurumlar vergisi [Körperschaftsteuer]

Kurumlar vergisi, sermaye şirketlerinin [Kapitalgesellschaften] (Ltd. Şti., AŞ) kârı oranında tahakkuk ettirilir. Kurumlar vergisi, üç aylık dönemler halinde bağlı bulunulan vergi dairesine [Finanzamt] ödenmelidir.

 

Küçük girişimciler için düzenleme

Küçük girişimciler için, günlük işleri kolaylaştıracak bazı düzenlemeler getirilmiştir.

 

Aşağıdaki iki koşulu yerine getiriyorsanız vergi dairesine [Finanzamt] KDV [Umsatzsteuer] ödemek zorunda değilsiniz:

 

  • Bir önceki takvim yılında elde ettiğiniz ciro ile tahakkuk eden vergilerin toplamı 17.500 Euro’dan yüksek olmamalıdır.
  • İçinde bulunduğunuz takvim yılında ciro ile tahakkuk eden vergilerin tahmini toplamı 50.000 Euro’dan yüksek olmamalıdır.

İşin kuruluşunda, yaklaşık toplam ciro gerçekçi bir şekilde tahmin edilmelidir. Kuruluş yılı için sadece, KDV dâhil 17.500 Euro’yu aşmayacak tahmini toplam ciro esas alınır. Dikkat: Vergi dairesine KDV aktarmayan bir kimse, bunu peşin vergi ile de mahsuplaştırması mümkün değildir. Bu nedenle, girişimci olarak yatırım ve/veya ürün teslimatları ile ilgili olarak yüksek harcamalarınız varsa ve bundan dolayı yüksek tutarlarda peşin vergi ödemek durumunda kalıyorsanız, küçük girişimci düzenlemesinden vazgeçip geçmeyeceğinizi düşünmelisiniz. Bu konuyu mali müşavirinizle görüşünüz.